دانلود فایل Word مقاله مقايسه فرآيند زوج شدن اکسايشي متان بر روي کاتاليست هاي Ce-Na2WO4/SiO2 و Mn-Na2WO4/SiO2

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله مقايسه فرآيند زوج شدن اکسايشي متان بر روي کاتاليست هاي Ce-Na2WO4/SiO2 و Mn-Na2WO4/SiO2 :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: اولین کنفرانس پتروشیمی ایران

تعداد صفحات:11

چکیده:

زوج شدن اکسایشی متان بعنوان یکی از مهمترین های روش های تبدیل مستقیم گاز طبیعی به هیدروکربن های با ارزش، مطرح شده است . از بین دسته وسیعی از کاتالیستهای بررسی شده توسط محققین کاتالیست Mn-Na2WO4/SiO2 یکی از بهترین کاتالیست های زوج شدن اکسایشی متان میباشد . در این تحقیق , عملکرد کاتالیست Mn-Na2WO4/SiO2 با کاتالیست Ce-Na2WO4/SiO2 مقایسه و نشان داده می شود که در شرایط عملیاتی یکسان کاتالیست Ce-Na2WO4/SiO2 دارای بازده C2 بیشتر نسبت به کاتالیست Mn-Na2WO4/SiO2 می باشد . کاتالیستهای Mn- Ce-Na2WO4/SiO2 و Na2WO4/SiO2 )8 و 25در صد وزنی (CeO2 و MnO2 . به روش تلقیح خشک تهیه می گرددعملکرد کاتالیستها در راکتور بستر ثابت و در فشار محیط مورد بررسی قرار گرفت . واکنش در شرایط مختلف دما , نسبتاکسیژن / متان خوراک و زمان اقامت بررسی شد . از نظر در صد تبدیل متا ن و توزیع محصولات بر حسب شرایط مختلف عملیاتی , کاتالیستهای مذکور تا حدود زیادی رفتارهای مشابهی دارند اما میزان در صد تبدیل و بازده محصولات هیدروکربنی در آنها متفاوت است . بطور مثال کاتالیست Ce-Na2WO4/SiO2 در دمای یکسان منجر به در صد تبدیل بالاتر برای متان میشود . همچنین کاتالیست حاوی Ce در دمای پایین تردر مقایسه با کاتالیست حاوی Mn منجر به بازده C2 یکسانی میشود .

لینک کمکی