دانلود فایل Word مقاله بررسي رفتار شمعهاي مايل منفرد به روش عددي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي رفتار شمعهاي مايل منفرد به روش عددي :

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات:7

نویسنده(ها):

حسن امیدعلی – کارشناس ارشد عمران، گرایش خاک و پی دانشکده فنی ، دانشگاه تهران
سهیل محمدی – دانشیار دانشکده عمران ، دانشگاه تهران
علی فاخر – دانشیار دانشکده عمران ، دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله به مقایسه رفتار شمعهای قائم و شمعهای مایل پرداخته شده است. این تحقیق بهروش عددی و با استفاده از نرمافزار.FLAC3D انجامگرفته است که بر اساس روش عددی تفاض لهای محدودFD استوار است. خاک بهصورت محیط پیوسته و با مدل رفتاری موهر-کولمب درنظرگرفته شده و شمعها ازجنس بتن و با مدل رفتاری الاستیک فرض شدهاند. در ابتدا بهمنظور صحت سنجی نتایج، یک شمع قائم مدل گردیده و نتایج بهدست آمده از تحلیل آن با نتایج ارائه شده توسط سایر محققین و روابط موجود مقایسه شده است. سپس شمعهای مایل و قائم مدلسازی شده و پس از بارگذاری این شمعها، مقدار تغییرمکان محوری و جانبی شمع برای مقادیر مختلف بارهای محوری و جانبی محاسبه و نتایج انواع شمعها با هم مقایسه شدهاند. از مقایسه این نتایج میتوان رفتار شمع های قائم و مایل و تفاوتهای رفتاری آنها تحت اثر بارهای محوری و جانبی را بهتر درک کرد و از این موضوع برای بهینه سازی طراح یها استفاده نمود.

لینک کمکی