دانلود فایل Word مقاله آزادسازي اقتصاد و راهبرد شرکتهاي فني مهندسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله آزادسازي اقتصاد و راهبرد شرکتهاي فني مهندسي :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه قابلیتها و ظرفیتهای مهندسی در شرکتهای ایرانی

تعداد صفحات:17

چکیده:

دگرگونیهای محتوایی در اقتصادجهانی، سبب شده است تا بنگاه های اقتصادی – صنعتی نگرش خود به کسب وکار را تغییر دهند. تغییرات مذکور و افزای سهم شرکت های خدماتی در اقتصادبه همراه شرایط ویژهکشور از لحاظ ازادسازی اقتصاد، خصوصی سازی ونیل به توسعه پایدار شرایط خاصی را برای کلیه شرکتها بخصوص شرکتهای خدماتی فنی – مهندسی رقم زده است.
در طی فرایند تغییر قوانین و آزادسازی اقتصادی و دگرگونی در جهت انطباق با اقتصادجهانی شرکتهای فنی – مهندسی داخلی می توانند ضمن عبور از چالشها، از فرصتها نهایت استفاده را برده تا بتوانند در عرصه رقابتی به تحصیل سود بپردازن. مهمترین نکته، چابکی شرکتهای فنی – مهندسی است. چابکی بنگاه در وهله اول با ایجاد تفکر انعطاف پذیر در راهبرد بلند مدت بنگاه شکل میگیرد. تفکر انعطاف پذیر، سیستم تصمیم گیری است که توانایی مانور و قطعیت در تصمیم گیری به هنگام را ایجاد میکند. یعنی با استفاده کامل از تواناییهای شرکت و پیش بینی از سیر تحولات اینده و در نهایت سرعت عمل در اتخاذ تصمیم ، مراحل دشوار کسب و کار طی گردد.
در ادامه در جهت ایجا چابکی در بخش خدمات فنی و مهندسی ضروری است که در اجرای پروژه ها، ظایف بصورت زنجیره ای در میان بخشهای مختلف صنعتی و خدماتی تقسیم شود. سازمان بندی شرکت مادر درحد هماهنگی و مدیریت عالی پروژهپیش رفته و گروه فنی بصورت شرکتهای مالی، طراحی، ساخت و نصب و سایر خدمات تقسیم می شوند. به این ترتیب بخشهای مختلف با توجه به محدودیت گسترده زمینه کاری تخصصی خود می توانند مزیت رقابتی قسمتهای مختلف زنجیره خود را بدست آورده و به گسترش افقی فعالیت شرکت در زمینه های مشابه تولیدی و پروژه های متفاوت دیگر فعالیتکنند. شرکت مادر در آرایشمنابع از زنجیره خدماتی و یا شرکتهای خارجی صاحب اختیار بوده و نباید هیچ محدودیتی در این رابطه داشته باشد.
بخش تحقیق و توسعه نیز می تواند در زنجیره خدماتی پروژه های فنی و مهندسی تعریف شود. بخش مذکور مشابه شرکت مادر در پروژه ها از آزادی کافی در تعیین منابع و تجاری سازی تحقیقات و نهایتا انجام اقتصادی پروژه برخوردار است. شرکت تحقیق و توسعه می تواند بعنوان بازوی مهمی در ایجاد مزیت رقابتی در مجموعه شرکتهای زنجیره به فعالیت بپردازد.

لینک کمکی