دانلود فایل Word مقاله مدلي جهت ارزيابي ريسک پروژ ه با معيارهاي فازي ( مطالعه موردي سدهاي خاکي عسلويه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله مدلي جهت ارزيابي ريسک پروژ ه با معيارهاي فازي ( مطالعه موردي سدهاي خاکي عسلويه) :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات:27

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق، شناسایی و ارزیابی ریسکهای پروژ ه قبل از برگزاری مناقصه و حین اجرای آن م یباشد. بنابراین بروز تأخیر و افزایش هزینه از ریسکهای پروژه محسوب می شوند. بدین منظور جهت انجام فرایند مدیریت ریسک، چهار مرحله در این مقاله پیش بینی شده است. در مرحله اول، هدف شناسایی علل بروز تأخیر و افزایش هزینه پروژه می باشد که با توجه به ادبیات
موضوع و اعمال نظر اساتید و کارشناسان خبره صورت گرفته است. در مرحله دوم، آنالیز کیفی جهت اولویت بندی عوامل بروز ریسک در پروژه انجام شده است که داده های مورد نیاز این مرحله با استفاده از روش توزیع پرسشنامه در بین خبرگان صنعت سد سازی کشور، جمع آوری شده است. در مرحله سوم ، ارزیابی کمی ریسک به وسیله کنترل منطق فازی، جهت مشخص نمودن میزان ریسک پروژه انجام شده است و در مرحله چهارم، ارزیابی میزان تاثیر ریسک پروژه بر روی اهداف پروژه با استفاده از کنترل منطق فازی انجام شده است.
در این مقاله به دلیل اهمیت بهره برداری سریعتر از میدان گازی پارس جنوبی، ایجاد ارزش افزوده در گاز ا ستخراج شده از طریق پالایش و پیش نیاز بودن ایجاد تاسیات زیربنایی در ساخت پالایشگاه ها ، سدهای خاکی عسلویه به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده است که نتایج ارزیابی کیفی حاکی از آن است که مهم ترین ریسک های شناسایی شده با اولویت بالا به ترتیب عبارتند از :
– 1 برنامه ریزی نامناسب توسط پیمانکار 2 – روش مناقصه گذاری و انتخاب پیمانکار توسط کارفرما 3 – برآورد ناکافی هزینه اجرای پروژه توسط مشاور 4 – پیش بینی مدت زمان اجرای نامناسب روژه توسط کارفرما 5 – ضعف مدیریت پیمانکار درکارگاه و ;. نتایج آنالیز کمی حاکی از آن است که مقدار ریسک پروژه سدهای خاکی عسلویه برابر با 458 از مقیاس 100 می باشد و همچنین میزان تاثیر میزان ریسک پروژه بر زمان، هزینه و کیفیت پروژه به ترتیب برابر با 463 و 422 و 463 از مقیاس 100 می باشد.

لینک کمکی