دانلود فایل Word مقاله تعميم الگوي طرح سيستمهاي سنجش عملکرد عمراني جهت کاربرد در مديريت پروژههاي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله تعميم الگوي طرح سيستمهاي سنجش عملکرد عمراني جهت کاربرد در مديريت پروژههاي :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها

تعداد صفحات:22

چکیده:

امروز در میان مباحث مدیریت استراتژیک، شاید بتوان از سیستمهای سنجش عملکرد به عنوان داغترین موضوعات مطرح نام برد . سیستمهای سنجش عملکرد که در سازمانهای دائمی به مثابه ابزاری جهت راهبری به سوی اهداف تعیین شده تلقی می گردند دارای اصول و مبانی مشخص و مشترکی هستند که استفاده از آن در حوزههای مشابه و قابل بسط همچون پروژه – ها، مسلماً میتواند سودمند باشد . محوریت موضوع این تحقیق، تحلیل و بررسی سیستم های نظارت و هدایت پروژه به منظور ارائه مدلی برای بهبود عملکرد پروژه های عمرانی است . این تحقیق بر آن است تا با توجه به مبانی طرح سیستم های سنجش عملکرد و نیز با توجه به خصوصیات پروژه های عمرانی در ایران، الگویی سازگار و نظاممند را شامل مراحل طرح چنین سیستمی برای سازمانهای متغیر و موقتی پروژه ارائه نماید . این تحقیق با تکیه بر مفاهیم بهرهوری و ارزش محوری، روشی را جهت نظارت و هدایت پروژه های عمرانی طرح و توسعه داده است، طوری که کنترل برنامه پروژه در سطح استراتژیک بر اصل حداکثر رضایت نسبی ذی نفعان قرار گرفته و آن معیارها به شکلی یکپارچه به سطوح تاکتیکی و عملیاتی تسری داده شده است؛ بر آن مبنا روش استخراج و برشمردن خصوصیات آرمانی یک پروژه و زمینه دستیابی به آن را توصیف گشته که انتظار می رود بر این اساس تطبیق و تلفیق سیستم های سنجش و بهبود عملکرد سازمانی در الگوهای نظارت و هدایت پروژه
چارچوبی کارسازجهت نیل به موفقیت حاصل نماید .

لینک کمکی