دانلود فایل Word مقاله تعميم تئوري مواد غيرمحلي درجه دوم بر مبناي مدل پيوسته کلاسيک و مواد محلي مرتبه دوم بر مبناي مدل پيوسته کسرات براي تحليل جريان خون در رگ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله تعميم تئوري مواد غيرمحلي درجه دوم بر مبناي مدل پيوسته کلاسيک و مواد محلي مرتبه دوم بر مبناي مدل پيوسته کسرات براي تحليل جريان خون در رگ :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات:7

چکیده:

در ابتدا معادلات عمومی حاکم بر محیط پیوست ه گرادیان درجه دوم و محیط پیوسته کسرات مورد بررسی قرار میگیرد . سپس معادلات مذکور برای حالت خاص جریان دائم در یک لوله ( رگ با دیوار ه صلب ) بصورت تحلیلی حل شده و پروفیل سر عت برای هر دو محیط بدست آمد است . و درنهایت به کمک شرایط مرزی مناسب نمودارهای سرعت رسم شد اند . در این مطالعه نشان داده میشود که شرط مرزی عدم لغزش روی سطح برای محیط کسرات باید چرخشِ غیرصفر داشته باشد . با ترسیم پروفیل های سرعت پیشبینیشده توسط این تئوری ها به هم راه مدل کلاسیک نیوتنی و مقایسه با نتایج آزمایشگاهی مشاهده میشود که محیط های پیوسته تکاملیافته مانند سیال گرادیان مراتب بالاتر و یا محیط های ی با درجات آزادی بیشتر مانند محیط کسرات , در مقایسه با تئوری کلاسیک مکانیک محیطهای پیوسته از جزئیات سینماتیکی بیشتری برخ وردارند و در توصیف پدیدهها دقیق تر بوده و راهی برای تحلیل جریانهای پیچیده از قبیل جریان خون فراهم میکنند .

لینک کمکی