دانلود فایل Word مقاله شبيه سازي ترموهيدروليکي سيستم بازيافت انرژي جريان -گردشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله شبيه سازي ترموهيدروليکي سيستم بازيافت انرژي جريان -گردشي :

تعداد صفحات:10

چکیده:

در حالیکه احداث کارخانجات و مجتمعهای صنعتی در کشور رو به افزایش است و تولید محصولات در صنایع سنگین بسیار انرژیبر میباشد، بررسی روشهای بازیافت انرژی حرارتی از جمله سیستم جریان -گردشی میتواند در بهینهسازی مصرف انرژی موثر واقع گردد . شبیهسازی عملکرد سیستم جریان -گردشی برای شناخت کارائی سیستم ضروری است و مرحلهای اساسی برای انجام مطالعات فنی و اقتصادی میباشد . تحلیلهای تئوریک متعددی بر روی این سیستم در سطح بینالمللی انجام شده است اما نتایج بدست آمده از مدلسازی عددی با آزمونهای تجربی در مطابقت با یکدیگر نمیباشند . یکی از علل عدم تطابق، سادهسازی بیش از حد مدلهای شبیه – سازی میباشد و یا اینکه پارامترهای عملکرد و طراحی در محدوده خاصی اعتبار دارند . همچنین افت حرارتی نیز در هیچ یک از مدلهای ارائه شده تاکنون بررسی نشده است . هدف اصلی در این مقاله ارائه و استخراج یک مدل دقیق از سیستم مبتنی بر روابط ترمودینامیکی و هیدرولیکی میباشد که بتواند صحت نتایج تجربی بدست آمده از مطالعات دیگران را تایید نماید . نتایج شبیهسازی عددی با نتایج آزمونهای تجربی مقایسه گردیده و صحت مدل ارائه شده در بازه قابل قبولی به اثبات رسیدهاست . بر اساس نتایج بدست آمده از شبیهسازی عددی , صحت روابط تحلیلی ارائهشده در ادبیات موضوع برای دبی جرمی بهینه در سیستمهای بازیافت انرژی جریان -گردشی مورد تایید قرار نگرفتهاست . همچنین کارائی سیستم شبیهسازی شده با حداکثر %4 خطا نسبت به نتایج تجربی ارائه شده توسط دیگر محققین در ادبیات موضوع، %52 بدست آمد . در ادامه پیشنهاد میگردد بر اساس مدل بدست آمده در این مقاله، سیستم از دیدگاه فنی و اقتصادی بهینه گردد

لینک کمکی