دانلود فایل Word مقاله اثر ضايعات طبيعي بر روي شاخص حجمي و سرعت ته نشيني ناحيه اي لجن فعال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله اثر ضايعات طبيعي بر روي شاخص حجمي و سرعت ته نشيني ناحيه اي لجن فعال :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: سومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات:8

چکیده:

شاخص حجمی لجن(SVI) و سرعت ته نشینی ناحیه ای (ZSV) ، معیارهای تعیین کمی میزان ته نشین پذیری لجن فعال هستند. ضایعات طبیعی، اکثرا بدون استفاده بوده و به صورت ضایعات به محیط زیست وارد می شوند و هدف این پژوهش، بررسی تاثیر برخی ضایعات طبیعی با دزهای متفاوت بر روی SVI لجن فعال و تاثیردز بهینه بر روی ZSV آن است. مواد افزوده طبیعی به کار رفته در این تحقیق شامل: پوست فندق، ساقه ذرت،پوست درخت کاج، پوست نارگیل و پوست تخم مرغ بودند.SVI لجن فعال نمونه شاهد به طور متوسط برابر با 823mL/g بود که با افزودن دزهای بهینه مواد طبیعی مختلف، مقدار آن بهmL/g100 (حدود 88 درصد کاهش) رسید. میانگینZSV برای نمونه شاهد 1/222m/h بود و مقادیر آن برای نمونه های حاوی مواد افزوده طبیعی مختلف به حدود 2تا3 برابر رسید که در نتیجه می توانیم آهنگ بار سطحی هیدرولیکی (SOR) حوض ته نشینی را نیز بدون کاهش بازدهی آن افزایش دهیم.

لینک کمکی