دانلود فایل Word مقاله تاثير هندسه شيارهاي محيطي بر ضربه گيري لوله هاي استوانه اي تحت بار محوري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله تاثير هندسه شيارهاي محيطي بر ضربه گيري لوله هاي استوانه اي تحت بار محوري :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات:6

چکیده:

در مقاله حاضر بر روی لوله های استوانه ای فلزی به عنوان یکی از انواع ضربه گیرهای مکانیکی مطالعه شده است و با شیار کردن جداره این سازه ها شیارهای محیطی بر روند لهیدگی و قابلیت جذب انرژی انها بررسی شده است. هندسه شیارها متغیر اصلی تحقیق می باشد که سه هندسه مثلثی ، مستطیلی و قوسی را در بر می گیرد. بدین معنی که لوله هایی که تمام شیارهای آن به شکل مستطیلی یکدر میان درجداره لوله تعبیه شده است بطور شبه استاتیکی لهیده شده و این کار برای لوله هایی با شیار مثلثی، قوسی و همچنین لوله بدون شیار ساده تکرار شده و نتایج انها بایکدیگر مقایسه شده است. تحلیل شامل مدل های شبیه سازی شده کامپیوتری برای تمامی طرح ها و نمونه های آزمایش شده با دستگاه اینسترون و اوری برای طرح های شیار مستطیلی و نمونه های ساده بدون شیار می باشد. درواقع هدف از این تحلیل بررسی قابلیت جذب انرژی و کنترل هرچه بیشتر فرایند وشیوه لهیدگی و متعاقبا طول و مکان چین خوردگی این نوع جاذب های انرژی است که از طریق ایجاد شیارهای محیطی درجدار لوله ها سعی بر بهینه کردن آن شدهاست. نیروی کمانش اولیه و نیروی متوسط فرو ریزش از مهمترین کمیت های سنجیده شده هستند کهنشان داده می شود با افزایش تمرکز تنش در هندسه های مختلف شیار، نیروی کمانش اولیه و همچنین جذب انرژی ضربه گیرها کاهش می یابد.

لینک کمکی