دانلود فایل Word مقاله بررسي اثر ترکيب جوانه زاها بر رفتار تبلور شيشه سراميک سيستم (Li2O-Al2O3-SiO2 (LAS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي اثر ترکيب جوانه زاها بر رفتار تبلور شيشه سراميک سيستم (Li2O-Al2O3-SiO2 (LAS :

تعداد صفحات:18

چکیده:

در تحقیق حاضر ترکیبات مختلف شیشه سرامیک سیستم لیتیم آلومینو سیلیکات LAS)Li2O-Al2O3-SiO2) به منظور ساخت شیشه سرامیک با ضریب انبساط حرارتی پایین مورد بررسی قرار گرفت. رفتار جوانه زنی و تبلور شیشه پایه بهینه شده با انتخاب عوامل جوانه زای CeO2, Y2O3, P2O5, ZRO2, TiO2 به صورت منفرد، دوتایی، سه تایی و چهارتایی با استفاده از آنالیز حرارتی DTA مورد مطالعه قرار گرفت. در مورد نمونه های بهینه شده دماهای جوانه زنی و تبلور به روش ری و دی (Ray & Day) تعیین شد. بررسی فازی به روش XRDو ریزساختاری به روش SEM انجام شد. ترکیبات حاوی جوانه زاهای دوتایی TiO2 و ZrO2، عوامل جوانه زای سه تایی TiO2, ZrO2 و Y2O3 و TiO2, ZrO2 و CeO2 از دمای پیک تبلور کمتر و پیک تبلور تیزتری برخوردار بودند. نتایج XRD در مورد نمونه های بهینه شده فاز نهایی h- کوارتز (محلول جامد – کوارتز) را نتیجه داد که با توجه به ویژگی های ضریب انبساط این فاز، این محصولات به عنوان شیشه سرامیک مظروف وک پذیر کاربرد دارند.

لینک کمکی