دانلود فایل Word مقاله تحليل اگزرژي سيستم هاي تبريد جذبي سه اثره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله تحليل اگزرژي سيستم هاي تبريد جذبي سه اثره :

تعداد صفحات:6

چکیده:

در این مقاله تحلیل اگزرژی دو نوع سیکل تبرید جذبی سهاثره سری و موازی با سیال عامللیتیوم بروماید- آب صورت گرفته است. با استفاده از یک برنامه کامپیوتری نوشته شده برای هر سیستم، مقادیر بازگشت ناپذیری،آنتالپی، آنتروپی، دما،دبی جریانی ومیزان انتقال حرارت برای تک تک اجزا هر دو سیستم محاسبه گردیده است. تاثیر دمای ژنراتور و دمای اوپراتور بر روی COP و بازده اگزرژتیکی (E ) هر دو سیستم بررسی گردیده است که نتایج حاکی از برتری نسبی نوع جریان موازی نسبت به جریان سری می باشد. همچنین از مقایسه سیستم ها با سیستم های تبرید جذبی دو اثره و تک اثره، برتری سیستم های تبرید جذبی سه اثره به وضوح دیده می شود.

لینک کمکی