دانلود فایل Word مقاله تحليل فرمان پذيري يک خودرو ، با يکپارچه سازي ديناميک چند جسمي صلب و ديناميک اجسام انعطاف پذير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله تحليل فرمان پذيري يک خودرو ، با يکپارچه سازي ديناميک چند جسمي صلب و ديناميک اجسام انعطاف پذير :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات:10

چکیده:

ِاین مقاله نتا یج مطالعات ی را بر رو ی فرمان پذ یری ی ک س ی ستم یکپارچه خودرو ، که شامل اجزاء صلب و انعطاف پذ یر م ی باشد ، ارائه م ی دهد . هدف از این مقاله دست یابی به روشی جهت مدل ساز ی دینام یکی یک خودرو با بدنه انعطاف پذ یر م ی باشد . برا ی ای ن م نظور از دو مدل بدنه خودرو که یکی از آنها صلب و د یگر ی بدنه ای انعطاف پذ یر م یباشد ااستفاده شده است . بدنه انعطاف پذیر در نرم افزار المان محدود Nastranساخته شده و اطلاعات آن به نرم افزار دینام یکی Adams منتقل م یگردد . در نرم افزارAdams با انجام آنالیزهای استانداردی چونSingle lane changeرفتار دو مدل را با هم مقایسه و نتایج آن ارائه شده استنتایج اختلاف قابل توجه ی ما ب ین رفتار د ینامیکی دو مدل صلب و انعطاف
پذیر ، نشان می دهد .

لینک کمکی