دانلود فایل Word مقاله برآورد مقدار تبخير در استان تهران با استفاده از زمينآمار و تکنيک سنجش از دور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله برآورد مقدار تبخير در استان تهران با استفاده از زمينآمار و تکنيک سنجش از دور :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: سومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات:10

چکیده:

تشت تبخیر ابزار مناسبی در اندازهگیری میزان تقاضای تبخیری اتمسفر در هر منطقه میباشد . آگاهی از مقدار تبخیر در ایستگاههای تبخیرسنجی برای مطالعات توسعه منابع آب کشاورزی کافی
نبوده و افزایش تعداد آنها هزینه بالایی را میطلبد . در این میان تخمینگرهای زمین آماری روش مناسبی در تعمیم مقادیر اندازهگیری شده به سطوح بزرگ می باشند . در این بررسی از سه روش
میانگین وزنی عکس فاصله، کریگینگ وکوکریگینگ برای میان یابی داده های ماهیانه 22 ایستگاه تبخیرسنجی، در سطح استان تهران برای دوره پنج ساله (1382-1378) استفاده شده است. متغیرکمکی روش کوکریگینگ دمای سطح زمین بوده که از تصاویر ماهواره نوآ 14 و 16 با استفاده از الگوریتم کول و کاسیلیس ( 1997 ) تعیین شده است. معیار ارزیابی روش های زمین آماری خطای استاندارد برآورد بوده که به روش اعتبارسنجی متقابل محاسبه شده است. براساس ارزیابی انجام گرفته نقشه های حاصل از میانیابی به روش کوکریگینگ در اولویت قرار گرفته اند.

لینک کمکی