دانلود فایل Word مقاله بررسي امکان پايش تغييرات پوشش گياهي دشت اردکان – يزد با استفاده از تصاوير ماهواره لندست بين سالهاي 1976 تا 2002

تگي وجود ندارد بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي امکان پايش تغييرات پوشش گياهي دشت اردکان – يزد با استفاده از تصاوير ماهواره لندست بين سالهاي 1976 تا 2002 : سال انتشار: 1387 محل انتشار: همایش ژئوماتیک 87 تعداد صفحات:12 چکیده: پوشش های گیاهی که درطی سالیان دراز تحت تأثیر عوامل اقلیمی، خاکی، موجودات زنده تکامل پیدا نموده اند . درگذشته بدون دخالت انسان تعادل بین دام و مرتع موجب حفظ منابع گیاهی گردیده ولی به تدریج با افزایش جمعیت، نیاز او نیز رو به افزایش نهاده وکم وبیش اثرات مثبت ومنفی برجای گذارده ودرجاهایی که دخالت ها نامعقول بوده، باعث به هم خوردن تعادل بین دام وگیاه شده وتخریب جوامع گیاهی وخاک راسبب شده است این بررسی در دشت اردکان یزد در مدت 25 سال با هدف شناخت نحوه تأثیر گذا

دانلود فایل Word مقاله رابطه آزمايشگاهي در بستر با مصالح چسبنده در پايين دست سرريز قائم سدها

تگي وجود ندارد بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله رابطه آزمايشگاهي در بستر با مصالح چسبنده در پايين دست سرريز قائم سدها : سال انتشار: 1387 محل انتشار: سومین کنفرانس مدیریت منابع آب تعداد صفحات:10 چکیده: در این مقاله به بررسی تغییرات توپوگرافی پایین دست سریزهای آبشاری قائم و بررسی تغییرات ابعاد حفره آبشستگی، در اثر تغییرات پارامترهای ارتفاع ریزش، عمق پایاب و دبی، با مصالح چسبنده پرداخته شده است. در این کار آزمایشگاهی از چهار نوع مصالح چسبنده با درصدهای رس 37% ، 34%، 20% و 12% استفاده گردید . بمنظورتحلیل ابعادی از روش باکینگهام استفاده شد و سه عامل بی بعد، نسبت اختلاف تراز آب بالادست و پایین دست به اندازه متوسط ذرات و نسبت عمق پایاب به اندازه متوس

دانلود فایل Word مقاله پيچش ميله هاي توخالي با سطح مقطع دلخواه متشکل از قطعات مستقيم و کمانهاي دايره اي

تگي وجود ندارد بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله پيچش ميله هاي توخالي با سطح مقطع دلخواه متشکل از قطعات مستقيم و کمانهاي دايره اي : سال انتشار: 1387 محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک تعداد صفحات:10 چکیده: در این مقاله, روش تقر یبی نسبتاًَ ساده ای برا ی تحل ی ل پ یچش م یله ها ی توخالی با مقاطع دلخواه ارائه شده است. سطح مقطع ا ین م یله ها از قطعات مستقیم و کمانهایی از دایره تشک یل شده است که ضخامت آنها م ی تواند متفاوت باشد . به منظور بدست آوردن فرمولها, از معادلات حاکم بر حسب تابع تنش پرانتل استفاده شده و ضمن در نظر گرفتن یک توزیع غیر یکنواخت برای تنش برشی در طو ل ضخامت مقطع, جریان برش به نیروها و گشتاورهای معادل تبدیل شده است. پیچیدگی فرمول