دانلود فایل Word مقاله افزايش راندمان مصرف آب درذرت با استفاده آبياري PRD

تگي وجود ندارد بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله افزايش راندمان مصرف آب درذرت با استفاده آبياري PRD : سال انتشار: 1388 محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی تعداد صفحات:27 چکیده: محدودیت امکان کاشت بهدلیل کمبود و بحران اب که براثر خشکسالی های اخیر شدت یافته است و به کارگیری روشهایی به منظور کاهش مصرف اب بدون آنکه درعملکرد تاثیر زیادی داشته باشند ضروری است این تحقیق به منظور افزایش راندمان مصرف اب درذرت به صورت ازمایش فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درسال 1387 اجرا شد تیمارها شامل فاکتور آبیار یدر4 سطح آبیاری معمولی آبیاری یک درمیان شیارها درکل فصل آبیاری یک درمیان شیارها تا گلدهی و بعد از آن

دانلود فایل Word مقاله جفت شدن اکسايشي متان OCM: بر هم کنش شيمي واکنش ها و پديده هاي انتقال

تگي وجود ندارد بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله جفت شدن اکسايشي متان OCM: بر هم کنش شيمي واکنش ها و پديده هاي انتقال : سال انتشار: 1387 محل انتشار: دومین همایش ملی تبدیل گاز طبیعی تعداد صفحات:5 چکیده: بر هم کنش بین پدیده های انتقال و سینتیک واکنش ها در یک راکتور کاتالیستی بستر ثابت برای واکنش جفت شدن اکسایشی متان بررسی شد. معادلات بقا شامل جریان، انرژیو جرم با سینتیک واکنشها بطور همزمان حل عددی شد و برای احتساب شیمی واکنش ها زیر برنامه های اختصاصی نوشته شد. از روش حجم محدود برای حل این معادلات استفاده شد. مدل بدست امده برای انالیز تاثیر ترکیب گاز خوراک بر گزینش پذیری محصولات و میزان تبدیل متان بکار گرفته شد. نتایج بدست امده نشان میدهد که ب

دانلود فایل Word مقاله سنتز و بررسي خواص الاستومرهاي قابل ريختهگري پلي ( يورتان – اوره ) با استفاده از عامل پخت ترياتيلن گليکول بيس -4) آمينو بنزوات )

تگي وجود ندارد بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله سنتز و بررسي خواص الاستومرهاي قابل ريختهگري پلي ( يورتان – اوره ) با استفاده از عامل پخت ترياتيلن گليکول بيس -4) آمينو بنزوات ) : سال انتشار: 1387 محل انتشار: اولین کنفرانس پتروشیمی ایران تعداد صفحات:7 چکیده: برای تهیه الاستومرهای پلییورتانی از طریق واکنش با پیشپلیمرهای مختوم به گروههای ایزوسیانات از انواع عوامل پخت و زنجیرافزایندهای آمینی استفاده میشود که هر یک دارای معایب و محاسن خاص خود میباشد . از جمله نکات حائز اهمیت عوامل پخت آمینی در دسترس بودن مواد اولیه لازم برای سنتز، غیر سمی بودن، بالا بودن فرصت کاربری، توانایی در ایجاد خواص فیزیکی و مکانیکی مناسب میباشد . در این کار پژوهشی برای تهیه گونههای جدید الاستومرهای پلی ( یورتان – اوره ) از