دانلود فایل Word مقاله رهگيري کانال هاي مخابراتي بي سيم در سيستمهاي MIMO با استفاده توام از تخمين کالمن و تخمين ML

تگي وجود ندارد بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله رهگيري کانال هاي مخابراتي بي سيم در سيستمهاي MIMO با استفاده توام از تخمين کالمن و تخمين ML : سال انتشار: 1387 محل انتشار: شانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران تعداد صفحات:6 چکیده: ماهیت متغیر با زمان کانال های مخابراتی بی سیم و تاثیر نامطلوب این کانال ها بر داده های ارسالی از یک سو و اهمیت آشکارسازی داده های دریافتی با حداقل خطا از سوی دیگر، نیاز به تخمین و رهگیری تغییرات کانال در طول زمان ارسال داده ها را توجیه می کند.در این مقاله در کنار معرفی یک مدل برای کانال مخابراتی بی سیم در سیستم های مخابراتی چند آنتنه (MIMO)، روش جدیدی برای رهگیری تغییرات زمانی کانال مبتنی بر تخمین کالمن ارائه شده است. پس از انطباق یک مدل گوس

دانلود فایل Word مقاله بررسي امکان توليد اسيد سيتريک از ضايعات کارگاههاي فرآوري و بسته بندي خرما

تگي وجود ندارد بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي امکان توليد اسيد سيتريک از ضايعات کارگاههاي فرآوري و بسته بندي خرما : سال انتشار: 1387 محل انتشار: سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی تعداد صفحات:8 چکیده: با توجه به اهمیت استفاده از اسید سیتریک در کارخانجات صنایع غذایی، بهداشتی، آرایشی و ; و همچنین وجود ضایعات چشمگیر در مراحل پس از برداشت خرما در کشور، استفاده از این ضایعات جهت تولید محصولاتی با ارزش افزوده مانند اسید سیتریک ضروری است . این تحقیق با استفاده از ضایعات کارگاه های فرآوری و بسته بندی خرما و قارچ آسپرژیلوس نایجر سویه BC1 به روش کشت غوطهوری و با پنج فاکتور شامل قند عصاره خرما، غلظت میکروارگانیس

دانلود فایل Word مقاله بررسي ارتباط بين فاکتورهاي مهم عملکرد چغندرقند در شرايط تنش شوري و بدون تنش

تگي وجود ندارد بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي ارتباط بين فاکتورهاي مهم عملکرد چغندرقند در شرايط تنش شوري و بدون تنش : سال انتشار: 1388 محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی تعداد صفحات:11 چکیده: کمیت و کیفیت محصول چغندر قند تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد که برایند این عوامل می تواند در کاهش یا افزایش محصول شکر نقش بسزائی داشته باشد. هدف از این تحقیق شناسائی عواملی ( صفات) است که بیشترین سهم را در ارتباط با عملکرد جغندر قند به عهده دارند. بدین منظور تعداد 12 توده ژنوتیپ چغندرقند که همگی دیپلوئید، مولتی ژرم و بارور بودند، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در شرایط بدون تنش وتنش شوری با EC=17/32 مورد ارزیابی