دانلود فایل Word مقاله توسعه يک الگوريتم ابتکاري براي زمانبندي توليد نرم افزار در شرايط فازي

تگي وجود ندارد بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله توسعه يک الگوريتم ابتکاري براي زمانبندي توليد نرم افزار در شرايط فازي : سال انتشار: 1387 محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه تعداد صفحات:17 چکیده: در این مقاله ارائه یک الگوریتم کاربردی و مناسب برای تخمین جدول زمانبندی تولید نرم افزار توسط متدولوژی آبشاری در شرایط فازی ارائه شده است. تولید پروژه های نرم افزاری توسط متدولوژی های مختلف همواره با عدم قطعیت مواجه هستند و تکنیک های خاصی برای تخمین جدول زمانبندی تولید آنها مورد نیاز است. مدلهای شبکه ای با استفاده از ترکیب منطق فازی در بیان توالی مراحل تولید و عدم قطعیت، ابزاری مناسب در مدل کردن پروژه های نرم افزاری و تخمین جدول ز

دانلود فایل Word مقاله بررسي و تعيين مناسب ترين تاريخ کاشت و زمان آخرين چين برداري در مزارع شبدر برسيم بذري در خوزستان

تگي وجود ندارد بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي و تعيين مناسب ترين تاريخ کاشت و زمان آخرين چين برداري در مزارع شبدر برسيم بذري در خوزستان : سال انتشار: 1388 محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی تعداد صفحات:7 چکیده: قرار گرفتن یک گیاه در تناوب زراعی یک منطقه در توسعه سطح زیر کشت آن از اهمیت بسیار بالایی برخور دار است. وجود کشت های تابستانه همچون ذرت و کنجد در اراضی آبی منطقه شمال خوزستان وبرداشت این محصولات در آبان ماه کشت محصولات زمستانه را در مهرماه با مشکل مواجه می کند، این طرح با هدف بررسی و تعیین مناسبترین تاریخ کاشت و زمان آخرین چین برداری (چین مختص بذر ) در مزارع شبدر برسیم بذری در خوزستا ن اجرا گردید. بدین منظور طرحی بصورت آزمای

دانلود فایل Word مقاله بررسي تاثير سه سال مصرف وريمکمپوست بصورت جداگانه و غني شده بر برخي صفات زراعي برنج در مرحله گلدهي

تگي وجود ندارد بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي تاثير سه سال مصرف وريمکمپوست بصورت جداگانه و غني شده بر برخي صفات زراعي برنج در مرحله گلدهي : سال انتشار: 1388 محل انتشار: یازدهمین کنگره علوم خاک ایران تعداد صفحات:3 چکیده: ورمیکمپوست شامل اکثر عناصر تغذیه ای قابل استفاده برای گیاه مانند نیترات، فسفات، کلسیم قابل تبادل و پتاسیم محلول است. طی مقایسه ای که از نظر خصوصیات شیمیایی کمپوست و ورمیکمپوست انجام گرفته این نیتجه بدست آمده که غلظت عناصر غذایی در ورمیکمپوست بطور معنی داری بیشتر از کمپوست بوده و بنابراین میزان کاربرد این ماده باید حدودا نصف کمپوست باشد.