دانلود فایل Word مقاله بررسي آزمايشگاهي اثر نرخ رفلاکس مونومرحين پليمريزاسيون سوسپانسيوني وينيل کلرايد بر خواص پودر پلي ( وينيل کلرايد )

تگي وجود ندارد بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي آزمايشگاهي اثر نرخ رفلاکس مونومرحين پليمريزاسيون سوسپانسيوني وينيل کلرايد بر خواص پودر پلي ( وينيل کلرايد ) : سال انتشار: 1387 محل انتشار: اولین کنفرانس پتروشیمی ایران تعداد صفحات:10 چکیده: اثر نرخ رفلاکس بر درصد تبدیل واکنش، متوسط اندازه ذرات، توزیع اندازه ذرات،درصد جذب پلاستی سایزر رزین ودانسیته ظاهری پودر به صورت آزمایشگاهی و در راکتوری با مقیاس پیشتاز مورد مطالعه قرار گرفت . عملیات رفلاکس مونومر در راکتورهای پلیمریزاسیون سوسپانسیونی در صنعت جهت افزایش نرخ انتقال حرارت و ثابت نگهداشتن دمای مخلوط واکنشهای گرمازا مورد استفاده قرار می گیرد . اما این فرآیند بر خواص پودر پلی ( وینیل کلراید )) ) PVC اثر بسزایی دارد . نتایج نشان داد

دانلود فایل Word مقاله نظام پيشنهادات راه کاري براي توسعه سازمانهاي کار آفرين

تگي وجود ندارد بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله نظام پيشنهادات راه کاري براي توسعه سازمانهاي کار آفرين : سال انتشار: 1387 محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها تعداد صفحات:17 چکیده: امروزه اهمیت کار آفرینی به گونه ای است که در بیشتر کشورهای توسعه یافته، سازمان ها در حال انتقال از بوروکراسی اداری به کار آفرینی می باشند. کارآفرینی سازمانی برای رشد، بقا، سودآوری و نوسازی اداری سازمانها از اهمیت بالایی برخوردار است. در حقیقت می توان گفت کارآفرینی موتور محرکه توسعه اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است و قابلیتی است که می تواند نظام های امروزی را از موقعیت های خطرناک نجات بخشیده و دوام و بقای آنان را تضمین نمای

دانلود فایل Word مقاله بحران آب و لزوم توجه به تجارت آب مجازي

تگي وجود ندارد بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بحران آب و لزوم توجه به تجارت آب مجازي : سال انتشار: 1388 محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی تعداد صفحات:8 چکیده: هدف ازانجام این مطالعه بررسی تجارت آب مجازی به عنوان راهکاری جهت مقابله بابحران آب درکشورهای دچارخشکسالی میگردد دراین مطالعه ازشاخص متوسط میزان آب مجازی یک محصول VWC به عنوان روش براورد میزان آب مجازی استفاده گردید نتایج تحقیق نشان میدهد که واردات موادغذایی درایران هنوز با هدف تارت آب مجازی صورت نمیگیرد درصورتی که میتوان با بهره گیری از الگوهای جدید جهت ارزیابی جایگاه کشور ازنظر مزیت نسبی درتولید محصولات کشاورزی و تغییر